ALGEMENE VOORWAARDEN

GLAZENACHTERWANDEN.NL

 

Definities

1. Glazenachterwanden: Designglas Specialist, Postbus 664 9400 AR Assen Telefoonnummer: 0592-863802 Bereikbaar van ma. t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Emailadres: info@glazenachterwanden.nl KvK-nummer: 75603268 Btw-identificatienummer: NL 8603.37.327 
2. Klant: degene met wie Glazenachterwanden een overeenkomst is aangegaan. 
3. Partijen: Glazenachterwanden en klant samen. 
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Glazenachterwanden. 
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Glazenachterwanden zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 
2. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen. 

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Glazenachterwanden zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Glazenachterwanden slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 

Prijzen

1. Alle prijzen die Glazenachterwanden hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
2. Alle prijzen die Glazenachterwanden hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Glazenachterwanden te allen tijde wijzigen. 
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Glazenachterwanden niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Glazenachterwanden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, tenzij een vaste prijsafspraak in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Glazenachterwanden, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief of een prijsafspraak is overeengekomen. 
7. Indien partijen voor een dienstverlening door Glazenachterwanden een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 

8. Glazenachterwanden is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Glazenachterwanden de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel 
van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 
11. Glazenachterwanden heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Glazenachterwanden prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 
13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Glazenachterwanden op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

1. Glazenachterwanden mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
2. De klant dient restbetalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan. 
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Glazenachterwandende klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
4. Glazenachterwanden behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

Betaalmehodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavagen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betaalmethode aan. Betaling dient aan Klarna te worden voldaan.

  •  Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

 Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Glazenachterwanden gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Glazenachterwanden. 
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Glazenachterwanden zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Glazenachterwanden op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Glazenachterwanden, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Glazenachterwanden te betalen. 

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Glazenachterwanden gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
2. Glazenachterwanden roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Glazenachterwanden, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
– het product niet is gebruikt 
– het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast 
– de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen 
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@glazenachterwanden.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Glazenachterwanden, www.glazenachterwanden, kan worden gedownload. 
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Glazenachterwanden, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
5. De kosten voor retourneren, indien een consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht, zijn voor de consument. 
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzendkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Glazenachterwanden deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de 
consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig en compleet aan Glazenachterwanden heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. Glazenachterwanden kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Glazenachterwanden heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Glazenachterwanden. 
3. Glazenachterwanden is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Glazenachterwanden te verrekenen met een vordering op Glazenachterwanden.

Eigendomsvoorbehoud

1. Glazenachterwanden blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Glazenachterwanden op grond van wat voor met Glazenachterwanden gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
2. Tot die tijd kan Glazenachterwanden zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
4. Indien Glazenachterwanden een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Glazenachterwanden het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2. Levering vindt plaats bij Glazenachterwanden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Glazenachterwanden het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Glazenachterwanden kan tegenwerpen. 

Levertijd

1. De door Glazenachterwanden opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Glazenachterwanden door Glazenachterwanden schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant. 
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Glazenachterwanden niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Glazenachterwanden niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorg  draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Glazenachterwanden, bij gebreke waarvan Glazenachterwanden niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Montage/Installatie

Hoewel Glazenachterwanden zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Glazenachterwanden enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Glazenachterwanden zorgt ervoor dat het product in goede staat bij de consument terrecht komt. In het geval van breuk of andere glasschade na de aankoop door toedoen van de consument, is Glazenachterwanden niet verantwoordelijk. Glas is glas en is altjd breekbaar. 
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Ruilen

1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur 
– het product wordt teruggebracht in de originele verpakking 
– het product is nog niet gebruikt 
2. Afgeprijsde artikelen en op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en op maat gemaakte producten kunnen niet worden geruild. 

Uitvoering van de overeenkomst

1. Glazenachterwanden voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
2. Glazenachterwanden heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Glazenachterwanden tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Glazenachterwanden tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Glazenachterwanden. 
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Glazenachterwanden de betreffende bescheiden. 
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Glazenachterwanden redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de 
overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

1. Glazenachterwanden behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glazenachterwanden (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 
Vrijwaring
De klant vrijwaart Glazenachterwanden tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Glazenachterwanden geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Glazenachterwanden geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Glazenachterwanden daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
3. Consumenten dienen Glazenachterwanden uiterlijk binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Glazenachterwanden in staat is hierop adequaat te reageren. 
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Glazenachterwanden gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 
7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Glazenachterwanden, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Glazenachterwanden en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen. 
8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij De Geschillencommissie WebwinkelKeur. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak is is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de desbetreffende commissie. 

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Glazenachterwanden. 
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Glazenachterwanden ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Glazenachterwanden een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Glazenachterwanden verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Glazenachterwanden

1. Glazenachterwanden is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
2. Indien Glazenachterwanden aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
3. Glazenachterwanden is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
4. Indien Glazenachterwanden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Glazenachterwanden vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Glazenachterwanden toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Glazenachterwanden niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Glazenachterwanden in verzuim is. 
3. Glazenachterwanden heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Glazenachterwanden kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Glazenachterwanden in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Glazenachterwanden kan worden toegerekend in een van de wil van Glazenachterwanden onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de
klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijkheid niet van Glazenachterwanden kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Glazenachterwanden 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Glazenachterwanden er weer aan kan voldoen. 
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
5. Glazenachterwanden is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Glazenachterwanden is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Glazenachterwanden zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Glazenachterwanden. 
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Glazenachterwanden bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Glazenachterwanden is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 12 september 2019

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.