Glazenachterwanden.nl

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Designglas Specialist: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens handelend onder de handelsnaam Glazenachterwanden, gevestigd aan Lauwers 1, 9405BL te Assen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75603268.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Designglas Specialist een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Designglas Specialist en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Designglas Specialist zich jegens de Wederpartij verbindt tot de verkoop en levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Designglas Specialist en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Designglas Specialist en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels een van de webwinkels van Designglas Specialist (glazenachterwanden.nl of www.designglas.eu). Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Designglas Specialist geen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van Designglas Specialist op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Designglas Specialist aan de Wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, volgens specificaties van de Wederpartij vervaardigde glazen achterwanden en interieurglas.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Designglas Specialist en iedere Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Designglas Specialist worden betrokken.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Designglas Specialist (waaronder zijn offertes en aanbod in zijn webwinkels mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin is aangegeven dat het aanbod voor bepaalde tijd geldig is. Offertes van Designglas Specialist zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Designglas Specialist kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. Indien in zodanig geval, bijvoorbeeld in het kader van een webwinkelbestelling, reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, zal Designglas Specialist zo spoedig mogelijk zorgdragen voor terugbetaling.
 2. Voor Producten die middels bezorging worden geleverd buiten Nederland, geldt een maximale afmeting van 160×80 centimeter.
 3. Kennelijke fouten, vergissingen en verschrijvingen binden Designglas Specialist niet.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Designglas Specialist, op de door Designglas Specialist aangewezen wijze, door de Wederpartij is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Designglas Specialist, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Designglas Specialist anders aangeeft.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
 • een koop betreffende de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, waaronder in het bijzonder begrepen alle volgens specificaties van de Wederpartij vervaardigd(e) glazen achterwanden en interieurglas, alsook alle andere Producten die in meer of mindere mate voor de Consument vervaardigd maatwerk betreffen;
 • de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 • een Overeenkomst op Afstand ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 1. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Designglas Specialist aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Designglas Specialist. Zo spoedig mogelijk nadat Designglas Specialist in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Designglas Specialist de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 3. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Designglas Specialist retour zenden.
 4. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Designglas Specialist is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 5. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 6. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 7. Designglas Specialist zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Designglas Specialist zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Designglas Specialist niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Designglas Specialist aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Leveringstermijnen waartoe Designglas Specialist zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, vangen niet eerder aan dan nadat de Wederpartij aan haar eventuele vooruitbetalingsverplichting jegens Designglas Specialist heeft voldaan.
 2. Alle leveringstermijnen waartoe Designglas Specialist zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Designglas Specialist treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Designglas Specialist Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Designglas Specialist na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Verzuim van Designglas Specialist biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | LEVERING

 1. Levering van de Producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, geschiedt bezorging van de Producten op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Designglas Specialist in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele verzendkosten te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Designglas Specialist, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele verzendkosten.
 5. Indien Designglas Specialist bij toepassing van lid 5 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Wederpartij haar afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Wederpartij indien opslag op locatie van Designglas Specialist geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door Designglas Specialist vastgesteld.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De Wederpartij dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Designglas Specialist.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Designglas Specialist te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Designglas Specialist is geklaagd.
 4. Indien de Wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor Designglas Specialist uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Designglas Specialist bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 8. | GARANTIE

 1. De Wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie, met dien verstande dat een door Designglas Specialist, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die een Consument jegens Designglas Specialist kan doen gelden.
 2. De eventuele garantie is uitsluitend van toepassing op de kwaliteit en de duurzaamheid van de afdruk en/of kleur die op het glas is aangebracht (kleurbehoud) alsook op gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De eventuele garantie dekt geen mechanische schade aan het glas.
 3. Geen garantie is van toepassing in onderstaande gevallen die tijdens het productieproces kunnen voorkomen:
 • Nuanceverschillen in kleur en/of glans die volgens de technische maatstaven normaal geacht moeten worden;
 • Kleine kleurverschillen tussen de geleverde Producten en hun afbeelding op de website van Designglas Specialist zoals weergegeven op het beeldscherm van de Wederpartij, die het gevolg kunnen zijn van het feit dat verschillende soorten beeldschermen de werkelijke kleuren kunnen vervormen, evenals kleine kleurverschillen die het gevolg zijn van de methoden van het omzetten of bemonsteren van kleuren in het geval van het afdrukken van foto’s die door de Wederpartij zijn verzonden;
 • Kleine onnauwkeurigheden of micropollen op het oppervlak van de afdruk op het glas, op voorwaarde dat deze onzichtbaar zijn vanaf een afstand van ten minste tweemaal de diagonaal van de afdruk.
 1. Voorts vallen buiten de eventuele garantie:
 • Meetfouten, normale (materiaalafhankelijke) slijtage, krimp, verkleuring, schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, eigenhandig aanpassen, gebruik in niet geschikte ruimtes, schade als gevolg van reinigingsmiddelen of onjuist reinigen en gevolgschade;
 • De ondeugdelijkheid van het Product geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 1. De eventuele garantie vervalt indien:
 • De Wederpartij de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Designglas Specialist en/of op de verpakking behandeld zijn.
 1. Ten aanzien van de op door Designglas Specialist verstrekte afbeeldingen en tekeningen voorkomende maten, gewichten, materiaalvermeldingen en andere bepalende gegevens, behoudt Designglas Specialist de gebruikelijke toleranties voor, zonder dat Wederpartij daaraan enig recht kan ontlenen. Ten aanzien van de te leveren Producten is Designglas Specialist een tolerantie toegestaan van 2 mm.
 2. Designglas Specialist informeert in het bijzonder dat alleen kleurloze lijmen voor spiegels en glas (zonder oplosmiddelen en isocyanaten) mogen worden gebruikt voor de montage van het glas met afdruk en/of in een kleur. Deze lijmen kunnen worden geleverd aan de Wederpartij. Bij het gebruik van andere lijmsoorten kan de Wederpartij geen aanspraak maken op garantie.
 3. De eventuele garantie is uitsluitend geldig voor gebruik van de Producten in landen binnen de EU.
 4. De voorwaarde voor de geldigheid van de eventuele garantie is de installatie en het gebruik van de Producten in overeenstemming met de instructies en specificaties die door Designglas Specialist aan de Wederpartij zijn verstrekt.
 5. De eventuele garantie geldt niet gedurende de periode dat Wederpartij met de nakoming van haar verplichtingen jegens Designglas Specialist in gebreke blijft. Nadien herleeft de eventuele garantie, doch niet met terugwerkende kracht en zonder dat daardoor de garantietermijn wordt verlengd.
 6. De eventuele garantie geldt niet voor gebreken die zijn geconstateerd volgens keuringsmethoden die niet van tevoren zijn overeengekomen.
 7. Het niet nakomen door Designglas Specialist van zijn eventuele garantieverplichtingen ontheft de Wederpartij niet van de verplichtingen welke voor haar uit de Overeenkomst of enige andere met Designglas Specialist gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
 8. Designglas Specialist is niet aansprakelijk voor enige schade aan de Producten veroorzaakt door montage door de Wederpartij of in haar opdracht door een derde, indien de montage niet is uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van Designglas Specialist.
 9. De Producten worden gemaakt met behulp van UV print-, vacuümdruklaminatie- en spuittechnologie. Designglas Specialist zal een van deze technologieën kiezen, op basis van zijn ervaring, tenzij de Wederpartij, op het moment van het plaatsen van de bestelling, Designglas Specialist duidelijk laat weten dat zij in dit opzicht een onafhankelijke keuze wil maken.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Designglas Specialist is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Designglas Specialist geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, transportmoeilijkheden, tekortkomingen van toeleveranciers, rampen, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.
 2. In geval van overmacht geschiedt nakoming zodra de overmachtssituatie voorbij is. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Designglas Specialist bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Designglas Specialist gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Designglas Specialist is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Designglas Specialist ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Designglas Specialist in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Designglas Specialist gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Designglas Specialist uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die Designglas Specialist ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Designglas Specialist de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN & BETALINGEN

 1. In geval van bezorging van de Producten, komen de verzendkosten, aanvullend voor rekening van de Wederpartij, tenzij het orderbedrag € 500,- (incl. btw) of meer bedraagt. Voor verzending binnen Nederland bedragen de verzendkosten € 14,95 en € 34,95 voor verzending naar andere landen binnen de EU.
 2. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, is Designglas Specialist gerechtigd te vorderen dat het door de Wederpartij verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling worden voldaan, met dien verstande dat Designglas Specialist een Consument, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 3. Designglas Specialist is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Designglas Specialist is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 is Designglas Specialist in geval van betalingsverzuim van de Wederpartij dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Wederpartij haar betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Designglas Specialist aangegeven wijze en binnen de door Designglas Specialist vermelde termijn.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 6. Designglas Specialist is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende factuur of facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij een Consument is.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Designglas Specialist kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Wederpartij jegens Designglas Specialist geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.
 2. Designglas Specialist is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Designglas Specialist is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Designglas Specialist in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Designglas Specialist aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Designglas Specialist toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Designglas Specialist aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Designglas Specialist te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Designglas Specialist hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Designglas Specialist ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Designglas Specialist is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Designglas Specialist betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Designglas Specialist beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Designglas Specialist betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Designglas Specialist nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Designglas Specialist daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Designglas Specialist dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 7, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Designglas Specialist één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 4. De Wederpartij vrijwaart Designglas Specialist van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Designglas Specialist toerekenbaar is. Indien Designglas Specialist uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Designglas Specialist zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Designglas Specialist, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Designglas Specialist en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Designglas Specialist.

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Designglas Specialist dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Designglas Specialist.
 2. Bij Designglas Specialist ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Designglas Specialist geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Designglas Specialist hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Designglas Specialist of door Designglas Specialist aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Designglas Specialist is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 5. Indien Designglas Specialist geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Designglas Specialist te verpanden.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Designglas Specialist behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het modelrecht mede begrepen, voor ten aanzien van de Producten en de ontwerpen daarvan, evenals ten aanzien van de op zijn websites weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de Wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren, te (doen) openbaren of te (doen) verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken dan in verband met het normale, daarvoor bestemde gebruik.
 2. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Designglas Specialist het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Designglas Specialist aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.